۰۹ تیر ۱۳۹۹

WITHOUT BORDER

بدون مرز


 ۱_” عجب تضاد غریبی! “

 


 

۲_” گیرم الباقی پست ها را هم پاک کردید! “


 

 ۳_”هیچ صدایی پاک شدنی نیست و هیچ خونی پاک شدنی!”


 

۴_ ” تو را چه به قاتلین یاس ؟! “


 

 

 ۵_”این از همه چیز مهم تر است :”


 

۶_ ” انگار نه انگار که اصل جنگ همینجاست “


 

۷_” صرف بودن آهنگ ، کافی نیست “


 

۸_ ” هدف : در برابر جریان قدرتمند سلبریتی محور بایستیم!”


 

۹_ “قرار بود از پس هر آهنگ موجی از محتوا به وجود آید “

این وظیفه کیست؟


 

۱۰_”وقتی موسیقی از ساحت شخصی به ساحتی ملی پا میگذارد”


.

ارسال دیدگاه