۰۹ تیر ۱۳۹۹

LAST SHOT

 ” تیر آخر “


خواندن این متن تا پایان تنها و آخرین درخواست من از شماست

۱_میپرسید چرا کار منتشر نمیکنی؟


۲_” فریادهایی که با صبر فرو خوردیم تا زمان سر دادنش برسد “


 

۳_” همه چیز با حاجی دوباره شروع شد …”


 

۴_خشابها پر بودند اما به سربازی شبیه بودم که …


۵_ “برگشتم به اتاقم … به سنگرم “


۶_” دو راهی جنگ سخت نظامی و جنگ نرم فرهنگی “


 

۷_” جهان موازی مجازی “

ارسال دیدگاه