۲۱ دی ۱۳۹۵

تحلیل طور

img_20170110_212220.

شاید مرگ ناگهانی آیت الله برای خیلیهامان ناگوار باشد؛
اما فارغ از اینها؛ این اتفاق بسیار تأمل برانگیز بود؛
در مقامی نیستم که بخواهم دراین باره تسلیت بگویم؛ اما چیزی که در این ۴٨ ساعت در ذهنم گذشته است را قلمی باید!
آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود؛
شکنجه ها؛ آزارها و سختیهای بسیاری دید تا به پیروزی انقلاب رسید؛
نتیجه آن بود که او بعنوان یکی از ارکان انقلاب؛ نمادی از ” #هزینه_دادن ” در راهِ نهضت شد؛
آری! ” #هزینه دادن ” !
هاشمی با همه ی درست و غلطِ کارنامه ی سیاسی و اجتماعی اش آرام گرفت که قطعه ی مهمِ دیگری از دومینوی “سیلی خوردگان”ِ نسلِ اولِ انقلاب فرو افتد و نظمِ جدیدِ ساختارِ سیاسی جمهوری اسلامی؛ یک گام دیگر به ” #انتقال_نسلی ” اش؛ نزدیکتر گردد!
انتقال از ” #هزینه_داده” های دیروز؛ به نسلی که شاید خیلیهاشان برای این انقلاب حتی یک “سیلی” هم نخورده باشند!
این انتقال، #فرصت است یا #تهدید نمیدانم!
اما در حالِ گذاریم…!
.
.
#خدایش_رحمت_کناد
#تحلیل_طور
#هاشمی_رفسنجانی
#hashemirafsanjani

 

ارسال دیدگاه


+ پنج = 14