۰۱ تیر ۱۳۹۵

دریا به جوش است…

#لَه
تا که دریاست؛ دریا به جوش است…
شورش و موج و گرداب دارد…
هرگز از بحر جوشان مجویید…
آن زبونی که مرداب دارد…
… … …
دریایی که هیچوقت مرداب نخواهد شد…
… … …
#شادی_روح_دریایی_اش_حمدی_بخوانیم

ارسال دیدگاه