۱۳ شهریور ۱۳۹۲

ویدئو تیتراژ امروز هنوز تموم نشده

|
24 نظر
|

24 نظر

 1. آرش

  ____________۰۰۰۰۰۰____________۰۰۰۰۰۰
  __________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰______۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ______۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰__۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰██۰۰۰۰۰۰۰۰۰██۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  __۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰██۰۰۰۰۰۰۰۰۰██۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰██۰۰۰۰۰۰۰۰۰██۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  __۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ___۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _____۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _______۰۰۰۰۰۰۰۰____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰____۰۰۰۰۰۰۰۰
  __________۰۰۰۰۰۰۰_______________۰۰۰۰۰۰۰
  _____________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  _______________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  __________________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ___________________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ______________________۰۰۰۰۰۰
  _______________________۰۰۰۰

 2. آرش

  ______________###_________________
  ____________###_##________________
  __________###____##_______________
  ________###____###_#______________
  ______###____###___##_____________
  ____###____###______##____________
  __###____###_________##___________
  _##____###____________##__________
  ##____###______________##_______
  _##_###________________##________
  __###___________________##_______
  ___##___________________##_______
  ____##___________________###______
  _____##_____________ ___#####___
  ______##______________#######___
  _______##_____________########___
  ________##__________#########___
  _________##_________#########___
  _________###________########____
  _______######______#######_____
  _____########_______#####______
  ____#########___________________
  ___##########___________________
  __##########____________________
  __#########____________________
  ___#######_____________________
  ____#####______________________

 3. آرش

  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶
  ____________¶¶۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۲۲۲۲۲¶¶
  ____________¶۲۲۲۲۲۲¶¶۲۲¶¶۲۲۲¶¶۲۲¶¶¶۲¶¶۲۲۲۲۲¶
  ___________¶¶۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۲¶¶¶¶¶۲¶¶۲۲۲¶¶
  ___________¶¶۲۲۲۲۲¶۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۲¶¶۲¶¶۲۲۲¶¶
  ___________¶¶۲۲۲۲۲¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶۲¶۲۲۲¶¶
  ___________¶۲۲۲۲۲۲¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶۲¶¶۲۲¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۲¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶۲¶۲۲¶¶¶۲¶¶¶¶
  _______¶¶۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶۲۲¶¶¶۲¶¶۲۲۲۲۲۲¶¶
  ________¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶۲۲¶¶¶¶۲۲۲۲۲¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶
  _________¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶۲۲۲۲¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶
  ______¶¶۲۲۲¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶۲¶¶۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶
  _____¶¶۲۲۲۲۲۲¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶۲۲۲۲۲¶¶¶
  ______¶¶¶¶۲۲۲۲۲¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶۲۲¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶¶۲۲۲¶¶¶¶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶۲۲۲¶¶¶¶¶¶۲۲۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶
  ______________¶¶¶¶۲۲۲۲¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
  __________________________¶§¶¶
  _________________________¶¶§¶
  _________________________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________________________¶§¶¶___¶¶¶¶¶۷۷¶¶¶۷۷۷¶¶¶
  ________________________¶¶§¶____¶۷۷۷۷¶¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۷۷¶¶¶¶______¶§¶¶¶¶¶¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶¶۷۷¶_____¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶¶¶___¶¶§¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶
  _____________¶¶_____¶¶¶¶§¶
  ______________________¶§¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________________¶¶§¶____¶¶¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________________¶¶¶¶___¶¶۷۷۷¶¶¶¶¶۷۷۷¶¶¶¶
  _____________________¶§¶___¶¶¶¶¶¶۷۷۷۷¶¶¶¶¶
  ____________________¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶۷۷¶¶¶¶¶¶¶
  ____________________¶§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ___________________¶¶§¶
  ___________________¶¶¶¶
  _______________ ___¶§¶¶

 4. aftabgardoon

  به نام خدا
  سلام
  آقای متوسلی ؟! شبکه فارس رو از دستگاه دیجیتال نمیشه دید ، با اینترنت هم راحت نمیشه دید،
  برنامه فردا صبح رو کی واسه دانلود میذارید؟ اصلأ میذارید؟!
  ببخشید اینجا این سؤالو پرسیدم ، متوجه هستم موضوع نامرتبطی رو بیان کردم ولی نمیدونستم کجا بپرسم.
  معذرت میخوام

 5. حدیث کریمی

  فقط اومدم هم ازشماتشکرکنم آقای متوسلی وخداقوت بگم/هم ازآقاحامدزمانی که.مخلصانه ودلسوزانه خودشو وقف هواداراش کرده/اجرهردوتون با حضرت زهرا

 6. fateme.

  تواین شب های بی خورشید تویی روشنتراز مهتاب،توتنهای ناخدای من تواین دریامنو دریاب…………………
  خیلی زیباستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  ممنوننننننننننننننننننننننننننننننننن……………………………………

 7. مسافر

  سلام
  حامد عزیز بسیار ممنون………………………… از آهنگهای خوب و مارزشیت
  من خودم خواهر شهید هستم و وقتی آهنگاتو گوش میدم خیلی لذت می برم که یک جوون امروزی یادت قهرمانان ایران رو زنده می کنه
  راه پربرکتتو ادامه بده
  من از شهر امام رضا برات پیام می فرستم
  موفق باشی

ارسال دیدگاه